AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Conform artikel 16, lid 4 van de statuten wordt op vrijdag 1 juni 2018, een algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis, aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1.   Opening

2.   Post

3.   Mededelingen bestuur

4.   Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 6 juli 2017

5.   Jaarverslag secretaris 2016 – 2017 

6.   Financieel jaarverslag penningmeester 2016 – 2017

7.   Verslag kascommissie

8.   Vaststelling contributie 2018 – 2019: het bestuur stelt voor om de contributie voor alle leden te verhogen met € 5.-

9.   Voorstel om een toeslag in te voeren m.i.v. van 2018 – 2019        

10. Voorlopige begroting 2018 – 2019

11. Verkiezing bestuursleden: het bestuur stelt voor om Margot  Clarenbeek en Kylie Bergman te benoemen tot bestuurslid

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Jeroen Rits, secretaris